#لئوروجاس Instagram Photos & Videos

لئوروجاس - 989 posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

  • گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنی ست با خود برد ...
مثل یاد، مثل خاطره، مثل غرور ...
و آنچه ماندنیست را جا گذاشت، مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند ....
  • گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنی ست با خود برد ... مثل یاد، مثل خاطره، مثل غرور ... و آنچه ماندنیست را جا گذاشت، مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند ... #گاهی_باید_رفت #موزیکویدیو #لئوروجاس
  • 110 0 6:23 PM Jan 3, 2019
  • نغمه صبحگاهی ،اجرا توسط #لئوروجاس 👌👌تقدیم به وجود پر مهرتان
  • نغمه صبحگاهی ،اجرا توسط #لئوروجاس 👌👌تقدیم به وجود پر مهرتان
  • 65 0 2:35 PM Dec 15, 2018